Information

Brussels Yaegaki-Kai Place de St Job, 20 1180 Uccle - Brussels Tuesday 20:30/22:30 Thurday 20:30/22:00 Sunday 10:00/12:00 Tel. +32(0)486460434 yaegaki.kai@abkf.be

Iaido quiz

Links:  Yamaoka Tesshu

Kendo no kata

Kendo no kata

Les objectifs à travailler dans le kata

Kendo no kata matrix & Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon Waza Keiko Ho & HOJO no kata

Kendo no kata with CHIBA Masashi and NAKATA Yuji

Iponme


Nihonme


Sanbonme


Yobonme


Gohonme


Ropponme


Nanahonme

Kodachi: Ipponme


Kodachi: Nihonme


Kodachi: Sanbonme

Kendo 1940 Ten-ran jiai

Gogyo no kata

Keishi Ryu Kidachi No Kata

Hono ha – Itto Ryu

Bokuto ni yoru Keiko-ho